Wyniki

Rezultaty i kamienie milowe według pakietów roboczych

Rezultaty (Deliverables - D) i kamienie milowe (Milestones - M) to predefiniowane wyniki opracowane przez różnych partnerów projektu.
W nawiasach kwadratowych podany jest miesiąc projektu, w którym produkt ma zostać dostarczony.

Niektóre publicznie dostępne dane wyjściowe można pobrać.

Pakiet roboczy 1 - Aspekty etyczne

D1.1 Procedury i środki organizacyjne służące identyfikacji i rekrutacji uczestników oraz ochronie ich praw i wolności POPD - Wymaganie nr 1 [czerwiec 2021 / lipiec 2021]

Pakiet roboczy 2 - Odpowiedzialne badania i innowacje

D2.1 Wytyczne metodologiczne dotyczące wdrażania RRI i crowdsourcingu w badaniach kohortowych dla partnerów [czerwiec 2021 / czerwiec 2021] Pobierz pdf 

D2.2 Metodologia benchmarkingu w zakresie wdrażania RRI i crowdsourcingu dla bieżących i przyszłych projektów [czerwiec 2023 / lipiec 2023] Pobierz pdf ↓

D2.3 Recenzowana publikacja na temat czynników wpływających na zaangażowanie i wykorzystanie RRI w badaniach kohortowych [sierpień 2023 / wrzesień 2023] Pobierz pdf ↓

M2.1 Powołanie panelu doradczego RRI [luty 2021 / marzec 2021]

M2.2 Pierwsza konsultacja panelu RRI [lipiec 2021 / lipiec 2021] Pobierz pdf ↓

M2.3 Druga runda konsultacji panelu RRI [lipiec 2022/sierpień 2022] Pobierz pdf ↓

M2.4 Trzecia runda konsultacji panelu RRI [lipiec 2023 r. / październik 2023 r.] Pobierz pdf ↓

Pakiet roboczy 3 - Wdrożenie techniczne

D3.1 Raport dotyczący wymagań technicznych, w tym narzędzi do wykorzystania podczas webinarów [czerwiec 2021 / czerwiec 2021] Pobierz pdf część 1 - koncepcja ↓, Pobierz pdf część 2 - wymagania

D3.2 Raport z technicznego wdrożenia platformy [grudzień 2022/ styczeń 2023] Pobierz pdf ↓

M3.1 Powstanie strony internetowej [kwiecień 2021 / wrzesień 2021]

M3.2 Rozsyłanie projektu specyfikacji projektu, wymagań i proponowanej implementacji do różnych grup [maj 2021 / czerwiec 2021] - patrz D3.1 do pobrania

M3.3 Udostępnienie prototypu platformy do testów pilotażowych [sierpień 2021 / luty 2022].

M3.4 Oficjalne uruchomienie platformy i minitorowanie jej funkcjonalności [grudzień 2021 / kwiecień 2022]

M3.5 Uzyskanie informacji zwrotnych od użytkowników na temat funkcjonalności platformy [sierpień 2022 / -]

M3.6 Recenzowana publikacja dotycząca platformy, użytkowania i oceny [kwiecień 2023 / -]

Pakiet roboczy 4 - Zmiany instytucjonalne

D4.1 Raport dotyczący koncepcji instytucjonalizacji RRI [październik 2021 / listopad 2021]

D4.2 Raport z wdrożenia zmian instytucjonalnych [listopad 2022 / kwiecień 2023]. Pobierz pdf ↓

D4.3 Raport z ewaluacji wdrożonych zmian instytucjonalnych [grudzień 2023 / -]

M4.1 Plan pracy w zakresie wdrażania zmian instytucjonalnych na poziomie zarządzania kohortą w oparciu o wyniki spotkań kick-off [czerwiec 2021 / wrzesień 2021].

M4.2 Spotkania uzupełniające: Potwierdzenie listy zmian instytucjonalnych, które mogą być zaadaptowane w ośrodkach kohortowych [wrzesień 2021 / listopad 2021].

M4.3 Utworzenie obywatelskiej rady naukowej przy każdej z kohort poprzez przygotowanie wewnętrznych rozwiązań prawnych, rekrutację członków [październik 2021 / listopad 2021].

M4.4 Praca nad półotwartym udostępnianiem wyników kohort [styczeń 2022 / -]

M4.5 Obywatelska rada naukowa - ocena spotkania online [październik 2022 / kwiecień 2023]

M4.6 Wdrożenie RRI - ocena spotkania online i przestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych [styczeń 2023 r. / -]

M4.7 Konferencja na temat nauki obywatelskiej [sierpień 2023 r. / -]

M4.8 Recenzowana publikacja na temat zmian instytucjonalnych [wrzesień 2023 r. / -]

M4.9 Wymiana najlepszych praktyk w zakresie zmian instytucjonalnych - spotkanie online [październik 2023 r. / -]

Pakiet roboczy 5 - Edukacja

D5.1 Raporty dotyczące bieżących inicjatyw wykorzystujących edukacyjne programy szkoleniowe, które uczą RRI i mają na celu zaangażowanie obywateli w naukę [październik 2021 / grudzień 2021]. Pobierz pdf ↓

D5.2 Opublikowane rekomendacje dla decydentów w zakresie włączenia RRI do programów edukacyjnych [grudzień 2021 / styczeń 2022] Pobierz pdf

D5.3 Raport dotyczący formalnych i nieformalnych działań edukacyjnych, poprzez które koncepcja RRI jest udostępniana na różnych poziomach edukacyjnych: Department of Epidemiology - Erasmus MC [Dec. 2022 / Jan. 2023] Pobierz pdf

M5.1 Edukacja - Spotkanie online dotyczące oceny [luty 2023 r. / listopad 2022 r.]

D5.4 Kursy online dotyczące RRI zaprojektowane dla różnych grup docelowych, od obywateli po naukowców [kwiecień 2023 / -]

M5.2 Pomyślne przetłumaczenie i udostępnienie online podstawowego programu nauczania w zakresie RRI i nauki obywatelskiej [czerwiec 2023 / wrzesień 2022].

D5.5 Raporty na temat zaangażowania obywateli w kursy naukowe (online) oraz wkładu szkół średnich i studentów w badania naukowe [wrzesień 2023 / październik 2023]. Pobierz pdf ↓

M5.3 Recenzowana publikacja materiałów edukacyjnych dotyczących RRI i badań kohortowych [sierpień 2023 r. / -]

M5.4 Projekty szkolne [październik 2023 r. / -]

Pakiet roboczy 6 - Upowszechnianie, komunikacja i zaangażowanie

D6.1 Wydarzenia [marzec 2021 / marzec 2021] Pobierz pdf

D6.2 Policy Brief [czerwiec 2022 / czerwiec 2022] Pobierz pdf

D6.3 Plan komunikacji, upowszechniania i budowania społeczności [lipiec 2021 / wrzesień 2021] Pobierz pdf

D6.4 Strategia komunikacji i upowszechniania [październik 2021 / marzec 2022] Pobierz pdf

D6.5 Dokument standardowej procedury operacyjnej (SOP) w celu zaangażowania uczniów szkół średnich za pośrednictwem platformy [grudzień 2022 / czerwiec 2023]. Pobierz pdf

D6.6 Policy brief 2 [grudzień 2023 / -]

D6.7 Raport z oceny strategii komunikacji i upowszechniania [listopad 2023 / -]

M6.1 Wspólna koncepcja strategii komunikacji i upowszechniania opracowana dla obywatelskiej rady naukowej [kwiecień 2021 / kwiecień 2021].

M6.2 Koncepcja strategii komunikacji i upowszechniania zarówno w środowisku online jak i offline [Jun. 2021 / Mar. 2022]

M6.3 Koncepcja działań ewaluacyjnych dotyczących realizacji strategii komunikacji i upowszechniania [październik 2021 / listopad 2021]

M6.4 Koncepcja standardowych procedur operacyjnych dla działań w szkołach (konkursy, korzystanie z platformy internetowej, kursy online, zajęcia) [maj 2022 / styczeń 2023]

M6.5 Recenzowana publikacja dotycząca zaangażowania, komunikacji i upowszechniania [listopad 2023 / -]

Pakiet roboczy 7 - Koordynacja, monitorowanie i ocena

D7.1 Ramy monitorowania i oceny (M&E) [sierpień 2021 / maj 2022]. Pobierz pdf

D7.2 Plan zarządzania danymi [październik 2021 / kwiecień 2022]

D7.3 Końcowy raport M&E [październik 2023 / -]

D7.4 (zdefiniowane podczas przeglądu śródokresowego) Doświadczenia jako konsorcjum [październik 2023 / kwiecień 2023] Pobierz pdf

M7.1 Raport M&E I z potencjalnymi aktualizacjami ram M&E [luty 2022 / marzec 2023]

M7.2 Raport M&E II wraz z potencjalnymi aktualizacjami ram M&E [luty 2023/ -]

Przejdź do treści